Świadczenie „DOBRY START”

 Od 1 lipca br można składać wnioski on-line o przyznanie świadczenia rządowego programu „Dobry start”, a od 1 sierpnia wnioski w wersji papierowej w siedzibie MOPS Kietrz (II piętro).

W przypadku rodzin zastępczych wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

W ramach programu Dobry start, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 dla dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej nauki przed ukończeniem 18 lat (dot. szkół:   szkoły podstawowe i dotychczasowe szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli szkoły zawodowe, licea lub  technika)

Dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie nie przysługuje.

Program nie obejmuje studentów i uczniów szkół: policealnych , szkół dla dorosłych i szkół artystycznych, a także uczniów młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych czy rewalidacyjno-wychowawczych.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Wnioski będzie można pobierać w MOPS Kietrz po 15 lipca 2018r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy, że od 1 lipca można również składać wnioski on-line o 500 + i świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 a papierowo od 1 sierpnia br.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Świadczenie „DOBRY START” została wyłączona

O zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Nie ulegają zmianie obowiązujące kryteria dochodowe, oraz wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków.

WAŻNE ZMIANY W USTAWACH:

  • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • o świadczeniach rodzinnych oraz
  • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 1428 tekst jednolity)  na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.
  1. W cytowanej ustawie, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko wprowadzono min. konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców.

Zgodnie z  art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko  nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

1)         od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

2)         od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka .

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU.

        W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

  •   od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku,
    ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

2. W cytowanej ustawie wprowadzono nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

(Opisane wyżej regulacje są zawarte w przepisach ustawy w : art. 7 ust. 3a, art. 18 ust. 5a, art. 25 ust. 2 pkt 1a)

3. Wprowadzono również nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w  jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Ważne: do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Ustalenie, czy członek rodziny w roku „bazowym” osiągał dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku o dane świadczenie (w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego –w pkt 7.2 )

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania O zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin została wyłączona

Drewno opałowe dla podopiecznych MOPS

Osoby i rodziny korzystające ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, które ogrzewają konwencjonalnie swoje pomieszczenia mieszkalne, mogą skorzystać z pomocy rzeczowej w formie drewna opałowego.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się w siedzibie MOPS Kietrz po zlecenie , z którym należy udać się do Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu celem ustalenia terminu odbioru drewna.

Transport i cięcie drewna we własnym zakresie.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Drewno opałowe dla podopiecznych MOPS została wyłączona

Nowe wysokości zasiłków rodzinnych w okresie zasiłkowym 2016/2017

1. Kryterium dochodowe pozostaje bez zmian:
– 674,00zł, na osobę w rodzinie
– 764,00zł, na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016r.
95,00zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135,00zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

3. Wysokość dodatków:
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00zł.na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00zł. na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
a) 113,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 69,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1.406,00 zł.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Nowe wysokości zasiłków rodzinnych w okresie zasiłkowym 2016/2017 została wyłączona

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok świadczeniowy 2016/2017

terminy

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok świadczeniowy 2016/2017 została wyłączona

Uwaga!! Przedłożenia zaświadczeń dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych!

MOPS w Kietrzu informuje, że do dnia 14 września 2016 roku osoby otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuacje nauki w szkole.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Uwaga!! Przedłożenia zaświadczeń dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych! została wyłączona

RODZINA 500+

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
Województwo opolskie cechuje najbardziej niekorzystna w kraju sytuacja demograficzna . W naszym regionie notowany jest najwyższy w Polsce spadek liczby ludności, najniższa liczba urodzeń na sto kobiet i najwyższa liczba emigrantów na tysiąc mieszkańców. Program „Rodzina 500 plus” przyczyni się do poprawy tej sytuacji. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.
To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Więcej informacji nt. programu Rodzina 500 + tutaj.
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania RODZINA 500+ została wyłączona

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Od 1 stycznia 2016 roku weszły nowe przepisy dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków dotyczą rodzin, w przypadku przekroczenia ustalonego kryterium dochodowego, ( „złotówka za złotówkę”)

Dochód rodziny może przekraczać kwotę wynoszącą odpowiednio 674 zł lub 764 zł (z dzieckiem niepełnosprawnym) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń.

W przypadku przekroczenia jw. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Przy czym, jeżeli ustalona kwota do wypłaty będzie niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa wyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

a) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,

b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,

c) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, podzielonych przez 12.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy.

Wnioski można składać po 15 stycznia 2016 roku.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych została wyłączona

NOWE WSPARCIE DLA RODZIN

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie skierowane jest do osób bezrobotnych (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy) , studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli dla osób, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

– matce albo ojcu dziecka;

– opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Przepisy obejmą także tych rodziców, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej –do 71 tygodni. Rodzice mogą otrzymać świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do czasu wskazanego terminu.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w ośrodku pomocy .

Wnioski można składać w siedzibie MOPS Kietrz po 15 stycznia 2016r.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania NOWE WSPARCIE DLA RODZIN została wyłączona

Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty zasiłków rodzinnych, dodatów i zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015roku.

Od 1 listopada 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe dla rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe kwoty zasiłków, dodatków.

1. Kryterium dochodowe:
– 674,00zł, na osobę w rodzinie
– 764,00zł, na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego:
– 89,00zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
– 118,00zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
– 129,00zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

3. Wysokość dodatków:
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00zł.na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł. na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym wynosi:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
a) 105,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Kryterium dochodowe do ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka [„Becikowe”]
– 1.922,00zł.
– wysokość [„Becikowego”] dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1.000,00zł.
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00zł. miesięcznie,
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00zł na dziecko,
– wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy wynosi 1.000,00zł. na jedno dziecko,
– wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 153,00zł. miesięcznie,

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego o którym mowa w art. 16a ustawy wynosi 520,00zł. miesięcznie,
Wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00zł. miesięcznie.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty zasiłków rodzinnych, dodatów i zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015roku. została wyłączona