OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

flaga i orzeł

Gmina Kietrz na podstawie Umowy nr 11/OW/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku z Wojewodą Opolskim realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2023 „ .Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
Wysokość środków przyznanych Gminie Kietrz na realizacje zadania w 2023 roku wynosi 97 920,00 zł .
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023 została wyłączona

DOBRY START 2019

Informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start,  rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia ( w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019r.  – drogą tradycyjną. Wyprawka szkolna 300 zł. na dziecko będzie wypłacana niezależnie od dochodów rodziny.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania DOBRY START 2019 została wyłączona

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE od 1 lipca 2019 roku.

Od 1 lipca 2019 roku Świadczenie 500+ będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.(Dz.U. z2018r. poz.2134 i2354 z późniejszymi zmianami)

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019r, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Należy pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br.aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Brak wymogu ustalenia alimentów. Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej na wniosek dyrektora DPS.

Od 1 lipca 2019r.” świeżo upieczeni rodzice ” mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzymać je  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.(dotyczy  dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)

Informujemy,że w przypadku osoby składającej wniosek lub członka wskazanego we wniosku rodziny, który przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  nadal obowiązują przepisy w sprawie Koordynacji świadczenia wychowawczego i  będą odbywać się na tych samych zasadach, czyli gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE od 1 lipca 2019 roku. została wyłączona

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od 1 listopada 2018 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. (Dz. u. z 2018 poz. 1497) zmieniają się kwoty następujących świadczeń rodzinnych :

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł. od 1 listopada 2019r. wyniesie – 215,84 zł
 • zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł.
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620,00 zł.

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe pozostają bez zmian.


Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ŚWIADCZENIA RODZINNE została wyłączona

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Od 1 października 2018 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. (Dz U. z 2018r poz. 1358) obowiązują nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej i wynoszą :

– dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł
– dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł
– maksymalna kwotę zasiłku stałego wynosi 645 zł z dotychczasowego 604 zł;
– kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł z dotychczasowego 288 zł.

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO została wyłączona

Świadczenie „DOBRY START”

 Od 1 lipca br można składać wnioski on-line o przyznanie świadczenia rządowego programu „Dobry start”, a od 1 sierpnia wnioski w wersji papierowej w siedzibie MOPS Kietrz (II piętro).

W przypadku rodzin zastępczych wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

W ramach programu Dobry start, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 dla dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej nauki przed ukończeniem 18 lat (dot. szkół:   szkoły podstawowe i dotychczasowe szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, czyli szkoły zawodowe, licea lub  technika)

Dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie nie przysługuje.

Program nie obejmuje studentów i uczniów szkół: policealnych , szkół dla dorosłych i szkół artystycznych, a także uczniów młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych czy rewalidacyjno-wychowawczych.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Wnioski będzie można pobierać w MOPS Kietrz po 15 lipca 2018r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy, że od 1 lipca można również składać wnioski on-line o 500 + i świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 a papierowo od 1 sierpnia br.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Świadczenie „DOBRY START” została wyłączona

O zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Nie ulegają zmianie obowiązujące kryteria dochodowe, oraz wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków.

WAŻNE ZMIANY W USTAWACH:

 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • o świadczeniach rodzinnych oraz
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 1428 tekst jednolity)  na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.
 1. W cytowanej ustawie, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko wprowadzono min. konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców.

Zgodnie z  art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko  nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

1)         od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

2)         od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka .

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU.

        W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 •   od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku,
  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

2. W cytowanej ustawie wprowadzono nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

(Opisane wyżej regulacje są zawarte w przepisach ustawy w : art. 7 ust. 3a, art. 18 ust. 5a, art. 25 ust. 2 pkt 1a)

3. Wprowadzono również nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w  jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Ważne: do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Ustalenie, czy członek rodziny w roku „bazowym” osiągał dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku o dane świadczenie (w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego –w pkt 7.2 )

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania O zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin została wyłączona

Drewno opałowe dla podopiecznych MOPS

Osoby i rodziny korzystające ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, które ogrzewają konwencjonalnie swoje pomieszczenia mieszkalne, mogą skorzystać z pomocy rzeczowej w formie drewna opałowego.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się w siedzibie MOPS Kietrz po zlecenie , z którym należy udać się do Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu celem ustalenia terminu odbioru drewna.

Transport i cięcie drewna we własnym zakresie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Drewno opałowe dla podopiecznych MOPS została wyłączona

Nowe wysokości zasiłków rodzinnych w okresie zasiłkowym 2016/2017

1. Kryterium dochodowe pozostaje bez zmian:
– 674,00zł, na osobę w rodzinie
– 764,00zł, na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2016r.
95,00zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135,00zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

3. Wysokość dodatków:
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00zł.na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00zł. na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
a) 113,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 69,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1.406,00 zł.

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nowe wysokości zasiłków rodzinnych w okresie zasiłkowym 2016/2017 została wyłączona

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok świadczeniowy 2016/2017

terminy

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok świadczeniowy 2016/2017 została wyłączona