Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik administracyjno – kasowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kietrzu

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48 – 130 Kietrz.

 1. Określenie stanowiska

Nazwa stanowiska – pracownik administracyjno -kasowy

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2022 r.

Okres zawarcia pierwszej umowy: 3 miesiące.

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata

 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1282 z późn. zm.);

 2. wykształcenie średnie z maturą;

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;

 6. nieposzlakowana opinia;

 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym,o pomocy społecznej,Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks Pracy, o finansach publicznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

 1. Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracja i zarządzanie

 2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej

 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania ich w praktyce,

 4. znajomość obsługi komputera – w tym programów użytkowych: Microsoft Office/WORD, Excel;

 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, samodzielność i organizacja pracy, kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność właściwej organizacji pracy, zdolności analityczne

 6. umiejętność pracy w zespole,

 7. odporność na stres.

 1. Główne zadania na stanowisku pracownik administracyjno – kasowy

 1. Prowadzenie operacji kasowych :prawidłowy obieg dokumentów i KP,sporządzanie raportów kasowych,wypłacanie świadczeń i delegacji
 2. Rozliczanie usług opiekuńczych
 3. Prowadzenie dziennika korespondencji i ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników
 4. Obsługa pocztowa MOPS
 5. Prowadzenie spraw kadrowych o akt osobowych pracowników MOPS oraz spraw z zakresu BHP
 6. Prowadzenie spraw w zakresie zakupów dla MOPS
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zasobów archiwalnych MOPS,w tym nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do archiwum
 8. Prowadzenie spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

 1. Budynek piętrowy, 3 poziomowy, miejsce pracy usytuowane na 1 piętrze;

 2. Brak windy dla osób niepełnosprawnych/sanitariat niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 3. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin;

 4. Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem;

 5. Praca jednozmianowa świadczona w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu

 6. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W maju 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty

 2. a)list motywacyjny

 3. b)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

 4. c)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

 5. d)kserokopie świadectw pracy

 6. e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

 7. f)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w siedzibie MOPS

 8. oraz ze informacji o ogłoszeniu naboru)

 9. g)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych

 10. oraz o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo

h)oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji.

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys zawodowy (CV);

 3. kwestionariusz osobowy kandydata;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;

 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku;

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych- (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781).

Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781)”;

 1. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48 – 130 Kietrz, REGON 004502187

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Miejski
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi  IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  określonych w art. 18 RODO.

 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu.”

 1. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik administracyjno -kasowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kietrzu” osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu (I piętro ,pokój nr 4)w dni robocze w godzinach 7-15 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, ul.Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, w terminie do dnia 27.06.2022 r., do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do MOPS).

 2. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Etapy postępowania:

 1. I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym;

 2. Informacja o wynikach I etapu o kandydatach spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu.

 3. Poinformowania dopuszczonych do II etapu kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej).

 4. II etap- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 1. Informacje dodatkowe.

 1. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na:.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko umieszcza się na stronie MOPS (www.mops.kietrz.pl) na portalu społecznościowym MOPS (MOPS Kietrz facebook) na tablicy ogłoszeń MOPS oraz na stronie serwisu miejskiego (www.kietrz.pl)

 2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu ma prawo odwołać przeprowadzenie naboru bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77-485-45-02 w. 12

kwestionariusz oobowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.