Uwaga!! Przedłożenia zaświadczeń dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych!

MOPS w Kietrzu informuje, że do dnia 14 września 2016 roku osoby otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuacje nauki w szkole.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Uwaga!! Przedłożenia zaświadczeń dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych! została wyłączona

RODZINA 500+

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
Województwo opolskie cechuje najbardziej niekorzystna w kraju sytuacja demograficzna . W naszym regionie notowany jest najwyższy w Polsce spadek liczby ludności, najniższa liczba urodzeń na sto kobiet i najwyższa liczba emigrantów na tysiąc mieszkańców. Program „Rodzina 500 plus” przyczyni się do poprawy tej sytuacji. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.
To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Więcej informacji nt. programu Rodzina 500 + tutaj.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania RODZINA 500+ została wyłączona

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Od 1 stycznia 2016 roku weszły nowe przepisy dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków dotyczą rodzin, w przypadku przekroczenia ustalonego kryterium dochodowego, ( „złotówka za złotówkę”)

Dochód rodziny może przekraczać kwotę wynoszącą odpowiednio 674 zł lub 764 zł (z dzieckiem niepełnosprawnym) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń.

W przypadku przekroczenia jw. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Przy czym, jeżeli ustalona kwota do wypłaty będzie niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa wyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

a) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,

b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,

c) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, podzielonych przez 12.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy.

Wnioski można składać po 15 stycznia 2016 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych została wyłączona

NOWE WSPARCIE DLA RODZIN

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie skierowane jest do osób bezrobotnych (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy) , studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli dla osób, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

– matce albo ojcu dziecka;

– opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Przepisy obejmą także tych rodziców, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej –do 71 tygodni. Rodzice mogą otrzymać świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do czasu wskazanego terminu.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w ośrodku pomocy .

Wnioski można składać w siedzibie MOPS Kietrz po 15 stycznia 2016r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania NOWE WSPARCIE DLA RODZIN została wyłączona

Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty zasiłków rodzinnych, dodatów i zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015roku.

Od 1 listopada 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe dla rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe kwoty zasiłków, dodatków.

1. Kryterium dochodowe:
– 674,00zł, na osobę w rodzinie
– 764,00zł, na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego:
– 89,00zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
– 118,00zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
– 129,00zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

3. Wysokość dodatków:
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00zł.na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł. na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym wynosi:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
a) 105,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Kryterium dochodowe do ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka [„Becikowe”]
– 1.922,00zł.
– wysokość [„Becikowego”] dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1.000,00zł.
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00zł. miesięcznie,
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00zł na dziecko,
– wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy wynosi 1.000,00zł. na jedno dziecko,
– wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 153,00zł. miesięcznie,

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego o którym mowa w art. 16a ustawy wynosi 520,00zł. miesięcznie,
Wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00zł. miesięcznie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty zasiłków rodzinnych, dodatów i zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015roku. została wyłączona

Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych od października 2015 roku w pomocy społecznej

Od października 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej.
1.Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:
– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00zł
– dla osoby w rodzinie wynosi 514,00zł.
2. Kwoty zasiłków:
– maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00zł.
– wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00zł.
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wynosi 1.722,00zł.
– świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wynosi
1.335,00zł.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych od października 2015 roku w pomocy społecznej została wyłączona

Nowa strona

Witamy wszystkich na nowej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu. Mamy nadzieję, że strona ułatwi Państwu kontakt z nami.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nowa strona została wyłączona