ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE od 1 lipca 2019 roku.

Od 1 lipca 2019 roku Świadczenie 500+ będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.(Dz.U. z2018r. poz.2134 i2354 z późniejszymi zmianami)

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019r, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Należy pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br.aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Brak wymogu ustalenia alimentów. Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej na wniosek dyrektora DPS.

Od 1 lipca 2019r.” świeżo upieczeni rodzice ” mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzymać je  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.(dotyczy  dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)

Informujemy,że w przypadku osoby składającej wniosek lub członka wskazanego we wniosku rodziny, który przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  nadal obowiązują przepisy w sprawie Koordynacji świadczenia wychowawczego i  będą odbywać się na tych samych zasadach, czyli gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.