Podstawa prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu jest jednostką organizacyjną gminy

Kietrz realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej .

Zadania powyższe realizuje w oparciu o następujące akty prawne oraz programy lokalne:

1)Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2015 r. poz.1045)

2)Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r. poz.163 tekst jednolity)

3)Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późniejszymi zmianami),

4)Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy niektórym osobom uprawnionym do alimentów(Dziennik Ustaw z 2015 poz.859 – tekst jednolity)

5)Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami);

* Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817);

* Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).(dostosować czcionkę)

* ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.); 6)Ustawa o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 poz. 885 z pózń.zm)

7)USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Z 2013 poz.330 z póżn.zm)

8)Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz .U. z 2005r. Nr 180 poz.1493)

9)Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2015 r. poz.332- tekst jednolity)